Pip Shepley - I-40 closed roadside stand in Laguna
I-40 closed roadside stand in Laguna
Pip Shepley - El Malpais
El Malpais
Pip Shepley - El Malpais
El Malpais
Pip Shepley - Canyon de Chelly, Arizona
Canyon de Chelly, Arizona
Pip Shepley - Canyon de Chelly, Arizona
Canyon de Chelly, Arizona
Pip Shepley - Sanctuario de Chimayo
Sanctuario de Chimayo
Pip Shepley - Sanctuario de Chimayo
Sanctuario de Chimayo
Pip Shepley - Taos Pueblo
Taos Pueblo
Pip Shepley - Taos Pueblo
Taos Pueblo
Pip Shepley - Taos Pueblo
Taos Pueblo
Pip Shepley - Taos Pueblo cemetery
Taos Pueblo cemetery
Pip Shepley - San Francisco de Asis, Ranchos de Taos
San Francisco de Asis, Ranchos de Taos